Om bygget

Frå arkivet

Frå 1950 – 2001
Den opprinnelige bygningen er fra 1950 bygget i en umiskjennelig funksjonalistisk stil. Bygningen er i mur. Byggherre var Mads Standal. Bygget var i sin tid det største og flotteste forretningslokalet i Florø. Pga uforutsette problemer med å nå fast underlag ble bygget svært dyrt. Firdaveien 1 A/S kjøpte eiendommen av Solberg i 1999 etter at kontrakt var inngått i 1998. Bygget har en svært sentral beliggenhet i Florø. Bygget er to etasjers med full kjeller. Det består av to «vinger» hvor den nordre består av en verkstedshall som måtte rives for å bringe etasjene i nivå. Arealet mellom vingene bygges inn og det føres opp en ekstra etasje. Det er lagt sterk vekt på å ivareta den funksjonalistiske stilen og spesielt de funksjonalistiske særmerker som pumpetaket hvor det en gang var bensinstasjon. Her vil inngangspartiet befinne seg.

Etter at eiendommen var sikret ved at kjøpekontrakt var skrevet startet prosessen med utvikling av de forskjellige behov de fremtidige leietakere. Det ble lagt vekt på en brukerstyrt prosess av flere grunner.

November 1998 ble det holdt dialogkonferanse med alle potensielle brukergruppers alle ansatte. Agendaen var å diskutere egne behov og synergieffekter som skulle ha innvirkning på utformingen av bygningen. Vi gjorde dette ved en todelt prosess hvor man før lunsj satt sammen med sine «egne» og definerte behov. Etter lunsj satt man sammen i miksede grupper og drøftet felles behov – synergieffekter. Etter konferansen ble det gitt en frist på 2 måneder til utarbeiding av klare spesifikasjoner – premisser til styret/prosjektleder. Prosessen ble kjørt etter to hovedløp
a. arbeid innad i egen enhet; dvs eksempelvis at de to legesentra jobbet frem sine premisser for romfordeling og plassering utifra flere smågruppers arbeid (lab.gruppe, resepsjonsgruppe, EDB gruppe, flytgruppe etc)
b.arbeid på tvers av enhetene i såkalte synergigrupper som eksempelvis kantinegruppe, bibliotek/møterom gruppe, sikkerhetsgruppe, kommunikasjonsgruppe, renholdsgruppe, lager/innkjøpsgruppe etc

Ultimo januar 1999 ble det påny avholdt dagskonferanse da med representanter fra de forskjellige enheter og synergigrupper. Her ble det rapportert premisser til styret og prosjektleder. Det ble skrevet et dokument som ble overlevert Steinar Furnes som premiss for skisseprosjekt. Det ble ikke nedsatt noen byggkomite utover styret for Firdaveien 1 A/S.
Etter dette gikk den profesjonelle prosjektledelse fra INC Enginering i gang med bearbeiding av behov, og i dialog med enhetene utviklet man disse ytterligere til et skisseprosjekt med kostnadsberegning kunne legges på bordet i aksjonærmøte 13.04.99. Her besluttet man å gå videre i neste fase.
17.juni ble alle som skulle ha sitt virke i bygget i fremtiden, samt leger/arkitekter/teknisk etat, invitert til foredrag av siv. arkitekt og doktorgradsstipendiat Lars E. Norland Arkitekthøyskolen/Anno arkitekter; DET GODE LIVS ARKITEKTUR- FUNKSJONALISME PÅ NORSK». Lars Erik Norland ble brukt som konsulent vedrørende den arkitektoniske utformingen av byggets fasader og kom med verdifulle innspill.

I løpet av høsten 1999 ble arealbehov endelig definert og fellesarealer fordelt etter forhandlinger. Flora kommune og Synssenteret kom med som aksjonærer.
September 1999 ble neste fase avsluttet og tilbud på totalentreprise lagt frem fra Selmer ASA. Etter ytterligere forhandlinger ble det inngått kontrakt ved årsskiftet og bygningsarbeidet kunne starte januar 2000.

Arbeidet med å utvikle funksjoner innen bygget både innenfor hver enkelt enhet, men også på tvers -synergier- startet opp igjen mars 2000 og i januar 2001 flyttet de fleste aktørane inn i bygge som fikk navnet «Sunnfjord Medisinske Senter».