Samhandling under same tak i Florø

Organisasjonskart for samhandling mellom Sunnfjord Medisinske Senter , Flora kommune og Helse Førde i prosjektet: «Samhandling under same tak i Florø».

Prosjektperioden gikk over i vanleg drift frå 2017.  Oversikta under viser ein del av dei prosjekta som har vore i drift sidan 2014 og avslutta i 2017.  Styringsgruppa er avvikla. Prosjektgruppa er gått over til å vere ei ressursgruppe med representantar frå Legegruppa, Flora kommune, fagrådet ved SMS og Helse Førde. Gruppa som har årlege møter  blir innkalla og leia av praksiskonsulenten.

Fagrådet ved SMS som har representasjon frå dei fleste avdelingar ved SMS for fortsett sitt arbeid. Leiing og sekretæroppgåver går på omgang. Av dei viktigaste oppgåvene til fagrådet er organisering av internundervising.  Dei har etter kvart også fått eit overoppsyn med sosiale arrangementa for huset

«Samhandling under same tak i Florø».   Detaljer om organisering og prosjekter.

Styringsgruppa
Jan Helge Dale –  Flora kommune; (leiar)
Norunn Stavø- kommunalsjef  Flora kommune
Ingeborg  Eldevik-  Flora Helsestasjon;
Maria Torheim Bjelkarøy – kiropraktor og leiar av Fagrådet ved Sunnfjord Medisinske Senter.
Hans Johan Breidablikk – Fagdirektør Helse Førde;
Olav Hesjedal – klinikkdirektør Helse Førde;
Ole Christian Reusch – klinikkdirektør Helse Førde;
Vidar Roset – samhandlingssjef Helse Førde.

Prosjektgruppa
Jan Helge Dale – kommuneoverlege Flora kommune og  Legegruppa SMS
Kjartan Olafsson – Fastlege Legegruppa SMS
Maria Bjelkarøy – Florø kiropraktorsenter  og SMS (fagrådet)
Trine Vingsnes – cardiolog/avdelingssjef med. avd Helse Førde
Signe Nordvik – Adelingssjef ANRR Helse Førde
Carina Skøld  – seksjonsleiar psykisk helsevern Helse Førde
Normund Svoen – praksiskonsulent  Helse Førde og Legegruppa SMS (leiar)

Arbeidsgrupe nevrologi
Signe Nordvik ansvarleg for prosjektet
Øvrege medlemer av gruppa: Overlege  Stig Hegrestad og spl. frå nevrologisk pol. Helse Førde
Allmennlege Espen Skalle, Legegruppa SMS
Konkrete resultat: Nervropoliklinkk ved SMS med nokon fastlegestyrte timar. Undervisning.

Arbeidsgruppe hjerte/lunge/indremedisin/infusjon
Overlege Trine Vingsnes ansvarleg for prosjektet.
Sjukepleiar Ragnhild Jensen frå spesialistpoliklinikk Helse Førde avd Florø,
Allmennlegane Kjartan Olafsson, Dagfinn Krogsæther, Gry Albrigtsen og Ronny Cassels – Legegruppa SMS
Konkrete resultat: Hjertepoliklinkk ved SMS med nokon fastlegestyrte timar.  Infusjonspoliklinikk ved SMS i samarbeid mellom sjukepleiar ved spesialistpoliklinikken og fastlege

Arbeidsgruppe hud
Allmennlege Hilde Marie Sund frå Legegruppa SMS  er ansvarleg for prosjektet
Helsesekretær frå Legegruppa SMS
Hudlege Øystein Vatne og sjukepleiar frå Helse Førde avd. Florø
Konkrete resultat: Tett samarbeid mellom hudpoliklinkken og legegruppa vedr sårbehandling, supervisjon, undervisning og videokonsultasjoner.

Arbeidsgruppe psykiatri
Carina Skøld er ansvarleg for prosjektet
Overlege Asbjørn Søviknes,psykolog Oluf Skøld frå Helse Førde, avd. Florø
Kommunepsykolog Irina Maximova, Flora kommune
Psyk. spl. Jennet Vårdal frå Tiltakstenesta, Flora kommune
Kommuneoverlege Jan Helge Dale,
Konkrete resultat: Tett samarbeid med poliklinkken vedr enkeltpasientar, lav terskel for trekant-møter, supervisjon, retningslinjer, undervisning. Tett dialog mellom allmennlegar og kommunepsykologen – lavterskel

Arbeidsgruppe Rus/LAR
Unni Furnes -leiar for Nav Flora; ansvarleg for gruppa
Ina Trengereid – ruskontakt ved NAV; sekretær for gruppa.
Overlege Asbjørn Søviknes, rusmiddelkonsulent Harald Munkvold,  Hilde Stegane konsulent ved ruspoliklinikken Helse Førde avd. Florø
Kristoffer Knapstad, Tiltakstenesta,  Flora kommune
Allmennlege Asif Siddique, Legegruppa SMS
Konkrete resultat: Betydeleg lågare terskel for samarbeidsmøter og ad hoc trekant-møter vedr enkeltpasientar der ofte Tiltakstenesta er med. Plan 2016: Tverfagleg prosjekt med identifisering og tiltak omkring rusmissbrukarar med spesielt godt rehabiliteirngspotensiale.

Arbeidsgruppe revmatologi
Allmennlege Kjell Arne Nordgård, Legegruppa SMS leier gruppa
Pawel Mielenik , spes. i revmatologi,  frå Helse Førde
Signe Nordvik, leiar for AANR
Konkrete resultat: Revmapoliklinkk ved SMS med nokon fastlegestyrte timar. Undervisning.

Arbeidsgruppe akutthjelp
Allmennlege Gry Elise Albrigtsen frå Legegruppa SMS leier gruppa
Repr frå Ambulansetenesta, Helse Førde avd. Florø og 330 – redningshelikopterbasen
Konkrete resultat: Regelmessig fellesundervisning og trening mellom fastlegane, ambulansetenesta og 330.

Arbeidsgruppe fysmed/ortopedi
Kiropraktor Maria Tornes Bjelkarøy, SMS leier gruppa
Spes fys med og rehab/allmennlege Geir Kittang, avtalespesialist og Legegruppa SMS
Spesialist i manuell fysioterapi Trond Melvær, Fysioterapigruppa SMS
Spes i ortopedi Navid Beigi, Helse Førde
Konkrete resultat: Samarbeid mellom ort pol og legegruppa omkring bruddkontroller med røntgen i Florø; prosjekt «ortopedi utan kirurgi»

Arbeidsgruppe blodbank
Konkrete resultat: Utarbeidde retningslinjer før oppstart med blodbank i Florø om at kommunal legevakt ved huset skal kontaktast om der oppstår reaksjonar eller komplikasjonar ved blodtapping.

Arbeidsgruppe røntgen
Konkrete resultat: Utarbeidde retningslinjer for ØH timar der fastleger sjølv kan sjekke bilder og evt. kontakte granskinsgslege ved radiologisk avdeling Førde. Mulegheit for adhoc timer når kapasiteten ved rtg. avdelinga tillet det.

Arbeidsgruppe smertepoliklinkk
Styringsgruppe og prosjektgruppe har arbeidd hausten 2015 med planer med oppstart smertepoliklinikk ved Helse Førde sine lokaler i SMS.  Prosjektgruppa som er tverrfagleg samansett av repr. frå Helse Førde, Flora kommune, NAV og brukerrepresentant skal legge fram forslag for styringsgruppa nyåret 2016.

Arbeidsgruppe Sjukemeldingsarbeid
Leiar for gruppa: Kjartan Olafsson:
Samarbeidsprosjekt mellom helsepersonell som har rett til å sjukemelde ved SMS (legar, manuell terapeut, kiropraktor) og NAV. Hovudfokus for gruppa: Samarbeid omkring informasjonsutveksling og rutiner vedr. 8 vekers kravet om aktivitetsplikt for sjukemeldte.

Kontaktinfo

Normund Svoen; fastlege ved Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter i Florø; praksiskonsulent i Helse Førde
E-post: svoens@gmail.com / normund.rolleiv.svoen@helse-forde.no
Mob: 957 70 807

Sentrale dokument:
Samhandling under same tak i Florø (PDF)
Rapport Dialogkonferanse
Oppsummering to år etter dialogkonferansen
Fagrådet Vedtekter og stiftelsesdok