Audiopedagagogisk behandling ved Karen Marie Elvik Svoen

Sunnfjord hørsel og språk ble oppretta i 2015 og har kontor i Florø og Førde.

Eg tilbyr tenester til dei som har nedsatt høyrsel og som har utfordringar knytta til høyrsel og kommunikasjon.

Som audiopedagog har eg avtale med HELFO og får honorar frå dei. Du betaler ingen eigenandel. Behandlinga er altså GRATIS for deg som blir henvist.

Lege (fastlege eller øre-nese-hals lege) må henvise til audiopedagog.

Alle som har utfordringar knytta til høyrsel og høyrselstap kan bli henvist til audiopedagog og har rett til behandling. Det kan f.eks. være den som har behov for å snakke om høyrselstapet og få meir kunnskap om dette, den som strever med å bruke høyreapparat, den som har behov for anna høyrselsteknisk utstyr eller strever med å bruke det eller den som har utfordringar i ulike kommunikasjonssituasjoner og ønsker å lære strategiar for å takle dette. Tinnitus (øresus) aleine gir ikkje rett til gratis behandling.

Retten til å få tenester frå audiopedagog er heimla i Folketrygdlova § 5-10. Forskrift og rundskriv til denne paragrafen utdjupar at ”svikt i hørselsfunksjon som har medført språk– og kommunikasjonsvansker, kan medføre behov for audiopedagogisk behandling”.

Behandling hos privatpraktiserande audiopedagog kan bl.a. vere:

 • Informasjon — f.eks. om høyrselen, om høyrselstapet og om konsekvensar høyrselstap fører til
 • Samtale og veiledning — hjelp til å forstå og takle nedsett høyrsel og ulike utfordringar
 • Veiledning ved lydømfintligheit
 • Opplæring og trening — f.eks. hjelp til å bruke tildelt utstyr
 • (høyreapparat og høyrselsteknisk utstyr)
 • Oppfølging og motivering — f.eks. i tilvenningstida ved nye høyreapparat og i forhold til
 • deltaking i sosiale samanhengar
 • Opplæring i høyretaktikk — strategiar for betre kommunikasjon i ulike situasjonar
 • og i ulike lyttemiljø
 • Lyttetrening — f.eks. ved tilvenning til høyreapparat eller cochleaimplantat (CI)
 • Opplæring i kommunikasjonsstrategiar (og munnavlesing)
 • Rettleiing for deltaking i arbeidslivet
 • Språk- / taletrening — primært de med nedsett høyrsel eller de som har fått CI

Brosjyre Sunnfjord hørsel og språk (PDF)

Meir informasjon og nyheiter på egen side på Facebook – søkeord «Sunnfjord hørsel og språk» eller https://www.facebook.com/SunnfjordHorselogSprak/

Kan også ta konsultasjonar på telefon eller Skype dersom det er langt å reise.

Her finn du oss

Sunnfjord hørsel og språk har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Sunnfjord hørsel og språk

Postadresse:
Karen Marie Elvik Svoen
Solheimlia 2
6908 Florø

Telefonnr.: 975 78 715
Epost: km.audioped@gmail.com

Besøksadresser – må avtale time:
Kontor i Florø (mandag, tirsdag og fredag)
Adresse: SMS-senteret (3.etg.),
Hans Blomgate 39,6905 Florø

Kontor i Førde (onsdag og torsdag)
Adresse: Førdetunet c/o ØNH-lege Helge Hagen (3.etg.),
Hafstadvegen 25, 6800 Førde