Kinn kommune

Tiltakstenesta

Tiltakstenesta blei oppretta i april 2013 som ei ny teneste i Flora kommune. Vi er ei tverrfaglig samansatt gruppe på 16 ansatte med helsefaglig kompetanse innan rus og psykiatri. Vi jobbar i todelt turnus og helg.

Formålet vårt er:

Lokalt rus og psykisk helsearbeid som skal bidra til fleire friske leveår for befolkningen. Redusere negative konsekvensar av rusmiddelbruk og psykiske helseproblem for den einskilte. Førebyggande helsearbeid retta mot ungdom.

Kven gir vi hjelp til:

 • Menneske med psykiske helse lidingar
 • Menneske med ruslidingar
 • Menneske med ROP lidingar ( både rus og psykiatri)
 • Barn og ungdom som kan være utsatt

Arbeidsoppgåver:

 • Gje støtte og hjelp for å meistre kvardagen
 • Individuelle støttesamtaler
 • Ulike mestringsgrupper som f.eks Salutogentiske samtalegrupper
 • KID –Kurs i depresjonsmeistring
 • VIP prosjektet på Vidaregåande skule (Veiledning og info om psykisk helse)
 • PMTO (parent management training-oregon)
 • Praktisk bistand opplæring i bustad
 • LAR(legemiddelasisstert rehabilitering)
 • Ulike Dagtilbod, med fokus på miljøterapeutiske prinsipp
 • Tilsynsføreroppdrag for born i fosterheim
 • Organiserar kriseteamet i Flora komme
 • Samarbeider tett med, spesialisthelsetenesta, fastlege, NAV
 • Formidlar støtte-og treningskontakter
 • Sakshandsaming

Her finn du oss

Tiltakstenesta har kontor i 3.etasje
Inngang nord

Tiltakstenesta

Beaøksadresse: Hans Blomgt 39, 6900 Florø
Telefonnr.: 979 91 804
Opningstider: 08:00- 22:00
Nettside: www.kinn.kommune.no